Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ansvar, Miljö, Nyheter, Okategoriserad

Mäkelä Alus ansvarsfullhet syns även i upphandlingen av råvaror

För att uppnå klimat- och miljömålen håller samhället på att övergå från fossila bränslen till ren energi.  Aluminium spelar en viktig roll i denna ekologiska övergång, eftersom aluminium används i stor omfattning särskilt inom energisystem som grundar sig på el.

Den internationella energiorganisationen IAE bedömer att användningen av aluminium i olika elsystem kommer att fördubblas fram till år 2040.

Trafiken är ett annat växande användningsområde för aluminium.  Tack vare sin låga vikt används aluminium i elbilarnas batterier, bilarnas botten- och sidoprofiler, bussar, tågvagnar, båtar och flygplan.

Eftersom aluminium främjar samhällets mål för koldioxidneutralitet, lade EU-kommissionen år 2020 till bauxit, som används vid aluminiumtillverkning, på listan över kritiska råvaror.

 

 

Finnwatch undersökte hållbarheten för ursprunget till det aluminium som används i Finland

Finnwatch publicerade i oktober 2021 en omfattande rapport om det aluminium som importeras till Finland. Rapporten fokuserade på aluminiumproduktionen i Brasilien och dess inverkan på miljön och lokalsamhällen i delstaten Pará. I rapporten granskades ansvarskraven och -tillsynen inom de finländska företag som använder aluminium.

Rapporten skickades till 23 finländska företag som använder aluminium. Många företag lät bli att svara, och några av de företag som svarade kände inte till ursprunget för det aluminium de använder. 

Ett av de företag som öppet svarade på rapportens enkät var Mäkelä Alu. Av det aluminium som företaget använder kommer cirka 25–30 procent från Brasilien.

 

Aluminiumtillverkningsprocessen omfattar flera skeden

Vid tillverkningen av aluminium bryts först bauxit från marken och från den avskiljs aluminiumoxid. Mest bauxit finns i området kring ekvatorn.

Aluminiumoxid kan avskiljas från bauxit på två olika sätt: antingen med Bayer- eller Pedersenprocessen.

Bayer-processen är den vanligaste vad gäller bauxit. Processen ger som biprodukt alkaliskt avfall som innehåller bland annat titan- och järnoxider samt avfall som innehåller aluminium, röd lera. Produktionsanläggningarna kan samla leran i stora bassänger utan neutralisering eller tvätta leran med vatten för att neutralisera pH-värdet. Det fasta material som återstår efter tvätten kan lagras.

I Pedersen-processen avskiljs järn från leran till en separat produkt, varvid det jordämne som återstår efter processen innehåller kalcium och kiseldioxid. Detta jordämne kan användas inom bland annat byggindustrin. I metoden uppstår ingen röd lera, men den kräver betydligt mer energi.

Till slut får man ren aluminium från aluminiumoxiden genom att reducera aluminiumoxiden med hjälp av elektrolys.

 

Mäkelä Alus råvaror köps från pålitliga råvaruleverantörer

Innan den aluminium som Mäkelä Alu använder som råvara har anlänt till fabrikens lager har den genomgått många processer och rest från ekvatorn till Norden.

Mäkelä Alu köper det aluminium företaget använder som råvara från tre nordiska råvaruleverantörer. Mäkelä Alu har långvariga kundrelationer med företagen i fråga, och råvaruleverantörerna har utsetts omsorgsfullt, särskilt med hänsyn till den totala belastningen på miljön. Vad gäller CO2-utsläpp är leverantörerna bland de bästa i världen vad gäller utsläppen inom hela produktionskedjan.

– Våra erfarenheter och observationer av alla våra leverantörers praxis, både vad gäller arbetssäkerheten, ansvarsfullheten och miljöfrågorna, har varit mycket positiva. Med stöd av de utredningar vi har fått är vi övertygade om att de materialleverantörer vi använder agerar ansvarsfullt och minimerar miljökonsekvenserna i all sin verksamhet, berättar inköpschef Ari Kytölä.

 

Mäkelä Alu övervakar ansvarsfullheten inom sina varuleverantörers verksamhet

Mäkelä Alu använder förfaranden med vilka man strävar efter att försäkra sig om leverantörernas ansvarsfulla verksamhet. 

– Det här arbetet utgör en del av vår strävan mot den bästa och mest ansvarsfulla produktionskedjan för aluminium i hela världen, vare sig det är frågan om vårt eget mål för koldioxidneutralitet före år 2025 eller våra materialleverantörers ansvarsfulla verksamhet vad gäller miljö- och samhällseffekter, berättar Mäkelä Alus EHSQ-chef Päivi Venesoja.

I samband med leverantörsrevisionerna kontrolleras materialleverantörernas praxis och utlåtanden över miljöfrågorna och ansvarsfullheten. Vi för även en fortlöpande dialog med leverantörerna om frågor som gäller ansvarsfullheten, bland annat om användningen av mineraler från konfliktområden.

 

Mäkelä Alus utveckling är ansvarsfull även i framtiden

Aluminium gör framtida byggande möjligt och är för sin del också ett nödvändigt material för det, men ansvarsfullheten i början av tillverkningsprocessen utgör en utmaning. Genom att agera ansvarsfullt och minimera de egna miljöeffekterna är Mäkelä Alu för sin egen del med om att möjliggöra en övergång till en energieffektivare och grönare framtid.

– Den färska rapporten kommer att hjälpa oss med detta arbete i fortsättningen och vi utvecklar våra tillvägagångssätt, konstaterar Venesoja.

I framtiden kommer man ännu mer noggrant att vid leverantörsrevisionerna kontrollera hur ansvaren för återbeskogning uppfylls och följs upp. Dessutom ber man materialleverantörerna om en mer exakt analys av ursprungsländernas andel i deras produktion.

 

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.