Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aluminiumprofiler, Ansvar, Miljö, Nyheter

Ansvarsfull och miljövänlig produktion av aluminiumprofiler

”Denna artikel har publicerats 2. Nov.  i Nordische Profis 2023-utgåvan.” 

En ansvarsfull, modern aluminiumextruderingsanläggning mitt i det finska skogslandskapet – det här är Mäkelä Alu. I denna artikel berättar vi om de åtgärder vi vidtagit för att bli ännu mer energieffektiva och miljövänliga. Våra kunder runt om i Europa uppskattar våra tjänster som medför kostnadsfördelar för deras processer.

Vi har redan i flera år arbetat långsiktigt för en hållbar produktion och miljövänlighet. Vår produktion kommer att vara helt koldioxidneutral vid slutet av år 2025. För detta ändamål inledde vi nyligen ett utvecklingsprojekt på omkring 10 miljoner euro för avsevärd minskning av utsläppen, effektivare energianvändning och bekämpning av klimatförändringen.

 

Utfasning av gasol är ett stort steg

Den mest betydande utsläppsminskningen når man i projektet genom att elektrifiera gasoldrivna processuppvärmningar. Elektrifieringen och projekten inom förnybar energi som ingår i projektet förutsätter stora förändringar i funktionaliteten av fabrikens interna elnät.

– Vi kommer att radikalt minska användningen av gasol genom att elektrifiera produktionen och öka värmeåtervinningen. Genom dessa åtgärder kan vi minska på våra koldioxidutsläpp cirka 2800 ton per år, vilket är cirka 40 procent av våra egna nuvarande utsläpp, berättar Tomi Pilbacka, utvecklingschef vid Mäkelä Alu.

För närvarande använder vi gasol till exempel i uppvärmningen av göten på två av våra presslinjer. Detta kommer att ersättas av ny teknik som kan använda förnybar el som energi. På en av våra tre presslinjer värms göten redan nu elektriskt.

– Med värmeåtervinning och värmepumpar ersätter vi användningen av gasol, särskilt vid uppvärmning av ytbehandlingslinjer och fastigheter. Dessutom har vi för avsikt att bygga ett ellager på 1 MWh på Alajärvi fabrikssområde, fortsätter Pilbacka.

 

Koldioxidneutral anodisering blir snart verklighet

I höst kan vi börja prata om koldioxidneutral anodisering i och med att vi har förnyat hela energisystemet för vår anodiseringsanläggning. Reformen genomfördes i etapper och systemet är unikt; någon exakt motsvarighet till vårt system finns inte någon annanstans.

– Under den första etappen byggde vi återvinningen av spillvärme med ett värmepumpsystem. Tidigare värmdes processen upp med en gasoldriven ångcentral och kyldes samtidigt ned med eldrivna kylaggregat. Vi började först utnyttja värmen från anodiseringsbassängerna. Med värmeåtervinning kunde vi samtidigt genomföra kylning av bassängerna. Med den ovannämnda lösningen kunde vi ersätta en del av uppvärmningen från ångcentralen med el, beskriver Tomi Pilbacka.

Under energireformens andra etapp utvidgades värmepumpssystemet och värmeåtervinningen så att användningen av gasol inom värmeproduktionen kan nästan helt fasas ut.

– Förutom värmepumpen anskaffade vi också el- och gasolpannor. Gasolpannan behövs som backup och tilläggsvärmekälla till exempel vid sträng kyla, men i vanliga fall produceras all värme med en värmepump och en elpanna. Den nya gasolpannan har även utrustats med möjligheten att börja använda biogas. Avsikten är vi framöver inte använder någon gasol (LPG) alls, fortsätter han.

Vid anodisering återvinner vi värme även från spillvatten. Anläggningens värmeåtervinning sparar sammanlagt upp till 1800 megawattimmar energi per år.

 

Vårt eget återvunnet aluminiumgöt

Allt fler av våra kunder håller koll på sina utsläpp och miljökonsekvenserna av sin produktion. Tack vare det miljömedvetna tankesättet har också intresset för återvunnet aluminium ökat. För dessa behov har vi utvecklat AluPure, ett aluminiumgöt i 100 % återvunnet aluminium som gjuts i vårt eget gjuteri. Vi har tillverkat återvunnet aluminium sedan länge, eftersom våra kunder idag önskar lägsta möjliga primärprocent. Genom att välja aluminiumprofiler tillverkade av återvunnet aluminiumgöt minskar man slutproduktens koldioxidavtryck.

AluPure orsakar mycket låga utsläpp: endast 2,01 tn CO2e/t. Koldioxidekvivalenter (CO2e) beskriver klimatpåverkan av växthusgaser som människan producerar. Den enhet (tn CO2e/t) som används vid granskningen anger hur många ton koldioxidekvivalenter som skapas när man producerar tusen kilo av den produkt som granskas. Som jämförelse är genomsnittet för primäraluminium producerat i Europa 6,7 tn CO2e/t.

– Siffrorna visar hur stor påverkan på klimat och miljö man kan göra genom att välja tillverkare av aluminiumprofiler. Genom att välja AluPure gör du ett bra val för miljön och klimatet, konstaterar EHSQ-chef Päivi Venesoja från Mäkelä Alu.

 

Miljömärkt AluPure

Mäkelä Alus profiler av återvunnet AluPure och primäraluminium med olika ytbehandlingar har miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations).

– EPD är ett standardiserat och pålitligt sätt att presentera en produkts eller tjänsts livscykelanalys. EPD är ett oberoende certifierat och registrerat dokument som ger öppen och jämförbar information om den miljöpåverkan som produkterna har under sin livscykel, berättar Päivi Venesoja.

AluPure har dessutom beviljats Svanenmärket. Ympäristömerkintä Suomi Oy har godkänt användningen av återvunnet aluminium från Mäkelä Alu Oy:s eget gjuteri i fönsterprofiler som säljs till Svanenmärkta objekt enligt kravet O25 i huskriterierna.

Svanenmärket är ett officiellt miljömärke som används i Norden för att berätta att den produkt eller tjänst som använder märket uppfyller de miljökriterier som fastställts för den.

 

Kvalitetspartner för produktion av aluminiumprofiler

Förutom att ta hänsyn till miljöfrågor bedriver vi ansvarsfull verksamhet även genom att ta väl hand om våra anställda och att vara en pålitlig partner för våra kunder och leverantörer. Mäkelä Alus kundorienterade AluServices-koncept har kommit till genom att lyssna på kundernas behov. Vi strävar efter att göra tillgången till aluminiumprofiler så enkel som möjligt för våra kunder, precis vid den tidpunkt och i sådana partier som våra kunder behöver.

Det traditionella sättet att köpa och lagra stora mängder råmaterial så billigt som möjligt binder kapital, kräver utrymme och försvårar tillväxt och utveckling. Mäkelä Alus kunder behöver inte agera på det viset när de köper aluminiumprofiler.

– Ett sådant tillvägagångssätt är inte längre dagens melodi, och med det tillvägagångssättet kan man inte svara på individuella beställningar och särskilt inte på varierande önskemål om specialfärger, säger Mäkelä Alus exportchef Janne Lager.

Vårt mål är inte att alltid sälja produkter till det billigaste priset, utan att erbjuda kunden ett tillvägagångssätt som på ett övergripande plan är det mest förmånliga. Det slutliga priset utgörs ju inte enbart av råmaterialet, utan påverkas av hela produktionsprocessen och dess effektivitet.

– Och där kan vi erbjuda ett mervärde med våra skräddarsydda servicehelheter. Beräkningen av den totala nyttan borde vara mer långsiktig och inte endast avse köptillfället, säger Lager.

Nyheter

Archives

Ta kontakt

    Fråga, berätta, begär en offert eller föreslå en avtalad tid.